&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Home            Designs            Stitch Guides             Trunk Shows            Buying Information            Retailers            About Us

 

DIANE ULMER PETERSEN DESIGNS!

 


DP-AN01 Temptation Cat

DP-AN02 Night Cat

DP-AN03 Morning Sheep

DP-AN04 Farm Horse

DP-AN05 Farm Sheep

DP-AN06 Farm Pig


DP-AN08 Temptation Dog

DP-AN09 Night Sheep

DP-AN10

DP-AN11

DP-AN12

DP-AN13

DP-AN14 Cat in Window

    DP-AN15 Pig with Butterfly 
   
DP-AN16 Hope and Mercy    

DP-CS01 Early Morning TownhouseDP-FL01 Christmas Bowl

DP-FL02 Fruit & Flowers Bowl

DP-FL03

DP-FL04


  DP-FL05 Bouquet w Butrfly  

DP-LS01 Sheep Farm

DP-LS02 Deer Run

DP-LS03 Follow Me

DP-LS04 My Sheep

DP-LS05 Dog & Flock

DP-LS06 Love Joy Peace

DP-LS07 Heart Hunt

DP-LS08 Winter Sheep

DP-LS09

DP-LS10

DP-LS11

   
DP-LS13 Playing in Snow DP-LS14 Red House   
     

DP-WS01 White LighthouseHome            Designs            Stitch Guides            Trunk Shows            Buying Information           Retailers           About Us